Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

lingvistică

Subiect Tematic: lingvistică
Lucrări: 433 lucrari in 438 publicatii in 9 limbi
Aspecte pragmatice; Incursiuni în româna actuală de: Ştefănescu, Ariadna (Text tipărit)
Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia şi Dobrogea de: Academia Română. Institutul De Fonetică Şi Dialectologie "Al. Rosetti"; Teahă, Teofil; Conţiu, Mihai; Ionică, Ion; Lăzărescu, Paul (Text tipărit)
Aromânii şi aromâna în conştiinţa contemporană de: Caragiu Marioţeanu, Matilda (Text tipărit)
Ancheta dialectală ca formă de comunicare de: Dumistrăcel, Stelian (Text tipărit)
Aromânii; Dialectul aromân: Studiu lingvistic de: Capidan, Theodor (Text tipărit)
Analysing narrative fiction: Reading strategies de: Bottez, Monica (Text tipărit)
Alfabetul de tranziţie de: Cazimir, Ştefan (Text tipărit)
Subiecte
semasiologie Saussure, Ferdinand de cod semne originea alfabetului ambiguitate dicţionar comunicare lingvistică formule salut România Bucovina psihologie socială iconism latinitate lingvistică propoziţii lectură mesaj persuasiv Biblia pronunţie limba română etnografie Oltenia împrumuturi lexicale idee vocabular limba franceză traducere literară limbaj religios omagiu lingvistică calculator dicţionar enciclopedic ilustrat scriere corectă publicaţii seriale teologie Sălaj limbi sino-tibetane politică standarde terminologie teatru (critică literară) eseuri de hermeneutică arieni sec. 18 etimologia limbii trace anacolut creştinism românesc români studiu sociolingvistic traducător psihologie gnoză istoria dicţionarului comunicare senzorială limba engleză istorie literară monografie Șaru-Dornei limbă literară legitimitate articole (limba română) articole nume de locuri vers limba albaneză termeni ocupaţii huţul, grai istoriografie adverbe temporale casă (lingvistică) teoria limbajului definiţie predare limba română metaforă nume de sărbători istoria limbii române proză rusă (critică lit.) semioză interculturalitate graiuri istroromâne critică literară omonimie romanitate balcanică istoria Angliei graiuri dacoromâne biblioteci Banat sintaxa paleoslavei transliterare studii literare perioada modernă (lingvistică) morfosintaxă ironie (literatură) dialect aromân Macedonia indexare culegere de articole evoluţie literatură română medievală nume proprii străine literatură română metode statistice termeni creştini amintiri meserii populare Oltenia limbaj şi realism sugestie lingvistică comparată fonetică transliteraţie clişee lexicale sociologie lingvistică limbi oficiale Europa subdialecte hermeneutică toponime româneşti cuvinte slave logica culturii naratologie subestimare manual interpretare(studenţi) istoria limbii franceze terminologia portului popular Biblia lui Ulfila limbaj natural dezvoltarea limbii române Cercul lingvistic din Praga metafore (Goga) studiu lingvistic român-got lexicologie cuvinte autohtone perioada veche renaştere filozofia lingvisticii limba sardă nume (lingvistică) condensarea lexico-semantică doine dialect aromân Albania semn şi semnal foneme critică literară română apariţia limbii literare limba retoromană stil artistic (Cantemir) stilistica limbii române analiza discursului minorităţi naţionale istoria românilor ortoepie lb. română nuntă limba textului biblic lucrare colectivă metodologie lingvistică sens poetic limbaj şi comunicare culegere texte limbi romanice feedback terminologie păstorească limba de lemn limba rusă dicţionar nume proprii lingvistică modernă Albania publicaţii periodice România limbi balcanice Valea Sucevei tipografii Banat macedoromâni ortoepie preromantism mit interpretare limba spaniolă graiuri Clopotiva diaspora română dialog intercultural poligrafie gândire şi cunoaştere timp (temă Stănescu, Nichita) istoria Republicii Moldova critică literară Eminescu, Mihai familie sisteme şi coduri limba provensală lingvistica enunţării dialectologie română enciclopedie opere Densusianu, Ovid sec. 13/16 carte în limba franceză lingvistica limbii populare versificaţie interferenţe slave lingvistică indiană toponimie românească transcriere palatal istoria stilisticii româneşti tehnica lecturării poeziei comunicare prin gest curente filozofice franceze cunoaştere limbi străine perioada comunistă lingvistică descriptivă Moldova (Republică) ştiinţa comunicării lingvistică preistorie sinonime lb. franceză dialect meglenoromân literatură medievală studii de stilistică comunicare locuţiune (concept) critică literară Cantemir, Dimitrie ortografie lb. română poeţi italieni magie mentalitate onomastică românească Bucovina sisteme de scriere şi de notare muncă structura limbilor lumii sensuri propoziţii literatură slavă cuvinte bulgăreşti de origine română specii literare fond Ioan Adam istoria limbii armene curs limba română lucrare medicală (redactare) limbi mixte antropologie dicţionar grec-francez morfologia limbii indo-europene limbi din America grai aromân dialecte sud-dunărene etnogeneza limbii române spiritualitate românească semn literar antroponimie Bucovina calc lingvistic parodii (aspecte politice) filozofie teoria esteticii traci eseu etimologic teste de evaluare limba literaturii artistice etnogeneza românilor gradaţie religie gândire şi cunoaştere/ nume proprii (Coşbuc) text (exegeză) limba engleză veche lexicon Transilvania limbi internaţionale lingvistică tradiţională analiză lingvistică lingvistică regională limbaj şi minte metalimbaj lingvistic estetica literaturii dialoguri lingvistică folcloristică lexicon greşeli lb. română punctuaţie lb. română terminologie lingvistică filozofia limbii ironie (lingvistică) lingvistică slavă dicţionar comunicare lucrări ştiinţifice estetică literară critică literară română teatru lingvistică distribuţională lingvistică elină istroromână, formarea cuvintelor stilistică dicţionar spaniol-român limbaj (temă Cantemir, Dimitrie) hermeneutica textului poezii (critică literară) texte vechi logică şi istorie lingvistică diacronie lucrări ştiinţifice (filologie) limbaje locale terminologie România profesie filozofia istoriei transliterare din rusă în română lingvistică indo-europeană Aristotel studii româno-albaneze limba protoindo-europeană dialecte Muntenia istoria literaturii și artei Clopotiva sec. 19 urât (estetică) formarea limbilor învăţământ liceal psihopatologie tezaur termeni basm popular scriitori Basarabia dicţionar limba română informare bibliografică critică literară străină metodica analizei gramaticale semiotică generală dialecte Dobrogea istoria metalimbii evoluţia limbii române scrieri lingvistice conversaţie dicţionar şcolar sufix nume geografice Moldova lingvistica limbii literare paratexte auctoriale diferenţieri lingvistice casă tipologie lingvistică didactică meserii populare istoria lexicografiei române gramatică comparativă expresii limba română toponimie Valea Grădiştei nume de familie româneşti doina, despre antroponimie stiluri limbaj teoria saussauriană personalităţi aromâne stil Macedonia redactare lucrare lit. calculator lingvistică franceză Oltenia traduceri religioase româneşti dicţionar enciclopedic dialog (teatru şi film) graiuri îndreptar ortografic traductologie etichetă (ceremonial) dialect româno-istrian discurs literar state europene caricaturi (aspecte politice) întrebări şi răspunsuri semn lingvistic sens (concept) localităţi Spania ex-libris familie (lingvistică) Sarmizegetusa denominare sintaxa numelor proprii morfem comunicare interindividuală oi lingvistică diacronică semiologie literară interdisciplinaritate pragmatism dicţionar român lingvistică şi semiologie scriitori aromâni Europa figuri de stil estetica poeziei Moldova de Nord realitate, proiect social mitologie românească manual studenţi onomasiologie dialecte dacoromâne publicaţii periodice literatură lingvistică orientală carte românească veche biologie corespondenţă Puşcariu, Sextil nume geografice Sălaj limba portugheză text dramatic sisteme de scriere paradigmă lingvistică economie texte vechi lb. romanice antologie texte româneşti vechi sisteme filozofice România Bucovina (România) fonetica limbii române teste de evaluare limba română exegeză limbaj şi realitate socială lexic limba română limbaj poetic toponimice Valea Soloneţului analiza discursului literar interpretare operă literară scheciuri (aspecte politice) cultură şi informaţie mitul pedepsei limbi primitive manual lingvistică terminologie medical-biologică metode de cercetare toponimie Moldova de Nord termeni creştini româneşti semiotica şi arta cercetare ştiinţifică îndreptar etnolingvistică meşteşuguri Negrileşti pragmatică limbă şi stil Odobescu, Alexandru fiinţă semantica lingvistică studii lingvistice retorică şi stil toponimie cercetare sociologică cuvinte cu aceeaşi terminaţie lingvistică romană tehnica editării textelor vechi graiul huţul Albania (dialecte) limbi asiatice hermeneutica simbolurilor comunicare în masă (lb. franceză) vocabular limba română reguli lucrări linvgvistice termeni etnografie dicţionar Larousse item (ligvistică) limba franceză polisemie olimpiade şcolare texte dialectale metalingvistică nume locuri Transilvania evocări personalităţi comic (aspecte politice) biografii istoria aromânilor izomorfism parfum (semiotică) conectori (limba naturală) daco-geţi semantica textului semantica frazei corespondenţă Pârvan, Vasile Eminescu, Mihai (lexic artistic) imagine limba română Basarabia filozofie universală cultisme Cipariu, Timotei limba maghiară nume locuri Sălaj limbi semitice etimologie nume româneşti anchetă dialectală topologii culturale literatură populară română cultură şi limbă limbaj filozofic prelucrare limbaj natural critică literară Stănescu, Nichita Puşcariu, Sextil locuţiuni verbale gramatica basmului limbi filosofice cuvânt criptic nume termeni păstoreşti stiluri literare figuri grafemice comunicare literară critică literară Boccaccio, Giovanni limba gotică operă literară fonetica limbilor indo-europene aromână compunere anuar ligvistic semantica poeziei formarea englezei americane Valea Milcovului magie populară românească limbi naturale scrise Noul Testament pedagogie joc calchiere cuvinte conversaţie şi comunicare derivare estetica limbii religie şi credinţă modele matematice totemism estetica receptării figuri fonologice retorică limba daco-română chestionar sociologic 1965/1989 critică literară Sadoveanu, Mihail comunicare publicitară termeni metodologie semne publicitare gramatica limbi armene metalimbaj etnologie limbaj literar alfabete universale dicţionar român-latin limba aromână originea limbii române liturghier latina "vulgară" sisteme filozofice Franţa istroromâni morfologie tehnica interpretării prefix onomastică cultură Rusia cunoaştere dialect istroromân filologi evrei limbi slave texte vechi româneşti gust (semiotică) discurs argumentativ cuvinte latine funcţia limbajului statistică lexicală ştiinţa traducerii cărţi sfinte conferinţe Academia Română fenomene sociale compendiu teorie literară sanscrită istoria esteticii România clasificare limbi limba română Banat sociolingvistică italiană limbi periclitate frazeologie psihanaliză fond referinţă scrieri istorice alfabete limbi moarte istoria gramaticii româneşti stilistica limbii sensuri cuvinte filozofia traducerii teoria literaturii gramatica limbii armene Babel (turnul) prozodie publicitate cuvinte împrumutate limba arabă semne semiotică literatură universală crestomaţie romanică structuralism lingvistic onomastică Transilvania creştinism daco-roman lingvistică matematică scriitori francezi literatură poporană idiomuri romanice limbi germanice istoria vorbirii limbaj interpretare paratext limbi indo-europene dicţionar lingvistică figuri morfologice antroponime România folclor Oltenia melodie figuri semantice metodica predării lb. române cunoaşterea limbilor străine mitologie clasică îndreptar scriere corectă imaginar exotic (temă Sadoveanu) lexic traco-dac literatură poporană română lingvistică textuală interferenţe lingvistice sintaxă interpretare text limbaj de lemn familii de limbi sincronie lingvistică etimologie ortografie manual auxiliar metrică scriere latină terminologie vocabular limbi romanice literatură medievală românească port popular creştinism regionalisme descântece aromâni limbaj popular (temă Creangă, Ion) formarea limbii române lingvişti români fonetica limbii trace greşeli de limbă carte străină teoria codurilor propoziţii analitice limba moldovenească lingvişti evrei istoria artei originea muzicii pleonasme dialog (literatură) organizare socială semiotică datini România limbă literară veche Unire 1918 clasa a III-a satiră politică popor român romanitate lingvistică pronunţie atlas lingvistic român obiceiuri populare româneşti filozofia spiritului lingvistică aromână lectura textului poetic lingvistică germanică carte în limba germană text Moldova istorie alfabet latin transcriere fonetică dicționar explicativ sociolingvistică logică ediţie bilingvă română-franceză filozofie franceză carte veche autografe critică literară Creangă, Ion teoria traducerii timpurile verbului lingvistică geografică limba slavo-română simboluri literare estetică alteritate propoziţii sintetice semantică logică presă mesaj subliminal vocabular românesc de origine latină antroponime Orwell, lingvistică teoria limbii discurs antroponime Republica Moldova istoria lingvisticii globalizare lingvistică influenţe lexicale morfologia numelui limbaj ştiinţific limba română veche traco-daci formule de politeţe limbaj artistic (temă Blaga, Lucian) limba găgăuză salut texte în limba spaniolă dicţionare lingvistice impresionism (literatură) medicină dialecte româneşti din afara graniţelor dicţionar termeni lingvistici studii literare sec. 18 dicţionar invers limba română scrisă structuralism model semantic calcul lingvistic Eminescu, Mihai (istorie) semnificare şi comunicare curs practic fonostatistică clasificare colecţii sociologia puterii limbile lumii scriitori vrânceni limba armeană istoria limbii literare Academia Română structură socială alfabet chirilic dialectologie şcoli de critică genuri literare compoziţii literare numerale (limba română) limba de cult titanism, temă literară antropologie structurală expresivitate (frazeologie) arta traducerii diacronie lingvistică teoria progresului filologia romanică societăţi ştiinţifice Teleorman critică literară Blaga, Lucian limba populară porecle nume locuri Bucovina raport imagine-limbaj semne romanitatea românilor lingvistică arabă biblioteci orăşeneşti semiotică filologică sec. 02/07 limba neerlandeză valah obiceiuri şi tradiţii articole lingvistice texte în limba franceză limbi sud-dunărene metacomunicare ironie toponimie Sălaj cugetări şcoli lingvistice, Europa limbaj (critică literară) algebră discurs publicitar critică literară Voiculescu, Vasile mitologie India istoria limbii române (Basarabia) sintaxa slavonei figuri sintactice discurs jurnalistic nume locuri Moldova stratificare lingvistică alfabet slav vechi compoziţii şcolare români sud-dunăreni neologisme Densuianu, Ovidiu naturalism (temă Eminescu, Mihai) istoria limbii de lemn Platon (lingvistică) limbaj medical limbi romanice etimologia limbii române limba română contemporană dicționar pe subiect fenomenologie husserliană umor (literatură) lingvistică engleză umor românesc scriitori canadieni de lb. franceză limbaj limbi artificiale dialecte Macedonia Banat obiceiuri de nuntă etnografia ligvistică lexicografie română sec. 11/19 ironie (presă) ştiinţe umane dialecte româneşti (sudul Dunării) ex-libris Ioan Adam tratat semiotică vocabular latin critică literară Chaucer, Geoffrey receptare text literar limbaj (temă Blaga, Lucian) iluzie limba dacă originea poporului român păstorit semantică glume (aspecte politice) simpozion carte în limba engleză semn (concept) gradaţie lingvistică studii de stil limbaj (filozofie) ocupaţie ev mediu împrumuturi lingvistice limbaj formal jocul de cuvinte originea limbajului interviuri teatru Blaga, Lucian (critică lit.) literatură română veche dialecte Bucovina stilistică literară istoria lingvisticii româneşti lingvistică romanică dicţionar pronunţie vocabular limba română (sec. al XVII-lea) nume proprii (poezie Coşbuc) cuvinte franceze analiză distribuţională, lb. engleză roman de aventuri (postmodernism) lexicologia limbii române texte în limba engleză limba greacă supracoperte filozofia limbajului lexicografie limba română-limba franceză scriere românească catalog limba traco-dacă limba italiană opera lui Tiktin (critică) posesie (lingvistică) literatură română (aspecte politice) critică literară, Liturghierul lui Coresi dicţionar slavi metafora şi semantica discursului primul liturghier românesc limba română corectă sinonimie realitate socială cuvântări terminologie magică epistemologie psiholingvistică album fotografic Vechiul Testament hermeneutică filozofică Valea Soloneţului receptare literară graiuri Oltenia Europa de Sud-Est literatură aromână veche conferinţe ştiinţifice limba română limba ebraică sociologie dicţionar etimologic lb. română reconstrucţie lingvistică receptare creativitatea vorbirii costum popular polifonie Valea Şomuzul Mare sec. 17-18 dialecte Moldova lexic istroromână graiuri Crişana semiotica folclorului meserii limbă română teorie literară putere lingvistică dacă lingvistică sincronică lectură şi receptare stilistică limba franceză comparare matematică sistemul academic rus filologie sintaxa frazei documente slavo-române vocabular romanic cenzura în literatura română studii biografie Puşcariu, Sextil lingvistica textului filozofia culturii dialoguri literare biblioteconomie originea cuvintelor enciclopedie limbi folcloristică românească presupoziţie neoretorică nume româneşti vechi istoria literaturii modele lingvistice sec. 11/16 dezvoltarea limbii modernism polonez semiotica italiană limba catalană comunicare (lb. franceză) ritmul şi metrul comuna Șaru-Dornei simbol lingvistic geografia Moldovei vocabular renaştere (lingvistică) simboluri mitice limbi extraeuropene mass-media limbi naţionale Europa iconologie studii lingvistice aromâne ev mediu (lingvistică) naraţiune biografie Baudouin de Courtenay, J. A. limbi baltice analize gramaticale atlas lingvistică teoretică geografie lingvistică popoare indo-europene perioada modernă nume de persoane cultură România scriitori români curs universitar ştiinţele limbajului biografie Cipariu, Timotei discurs non literal limba istroromână concepte literare Biblioteca Academiei Române etnografie părţi de vorbire gramatică sincronie coperte graiuri jud. Hunedoara teoria adevărului etimologie populară etica scrisului medical verbe mituri scriere manual de poezie informaţie istoria filologiei româneşti semantica propoziţiei toponimie Valea Soloneţului Freud, Sigmund literatură aromână teorie lingvistică gramatica limbii slave vechi textul estetic întrebare critică literară Cicero, Marcus Tullius didactica limbii române graiul comunei Șaru-Dornei sec. 18-19 limbi circulaţie neologisme colocviu limba română selecţie text Lévi-Strauss limba naturală categorii gramaticale psihologia educaţiei compendiu ştiinţe lingvistice vorbire corectă tehnică descriptivă teorii semiotice latinitatea limbii române enunţ carte cu autograf limbaj animal limba română rep. Moldova limba latină deviaţii lingvistice dialect aromân biografie Iordan, Iorgu grai daco-român studiu lingvistic semiologie limbaj liturgic Cerc lingvistic Praga exerciţii alfabet egiptean biblioteci comunale terminologie meserii locuţiuni limba română lexic comunicare (limbaj) Biblia (traducere) epigrafe localia Soveja parodie (critică literară) nume proprii illirii scrieri sacre indiene sunetele limbii literatură italiană studii de limbă semiotică şi comunicare teoria culturii analiza discursului narativ alfabete europene actuale structura vocabularului punctuaţie etichetă continuitate popor român creaţie şi receptare Psaltirea lui Coresi ev mediu (civilizaţie) Istria stilistică literară modernă minorităţi etnice seducţie istoria lingvisticii .../20 lingvistică română dicţionar comunicare literară lingvistică statistică stil (despre) dicţionare bilingve alfabet dialecte româneşti sintaxa limbii române concursuri şcolare terminologie specializată originea limbii române literare comunicare în masă fonologia limbii române comunicare teatrală cabală istorie politică cuvinte româneşti morfosintaxa limbii române termeni ştiinţifici limbă (origine) numele statelor europene limba slavă veche dialectologie structurală sintaxa conversaţiei romanitate răsăriteană Basarabia dialecte Transilvania formarea cuvintelor istoria României toponimie Bucovina lingvistică istorică metafora şi semantica cuvântului metaforă şi referinţă lingvistică şi poetică sociologia limbii informatică limbaj (lingvistică) termeni lingvistici imagine-limbaj (raport) lingvistica integrală iluminism pragmastilistică poezii limba corectă politeţe discursuri hărţi lingvistice studiu comparat curente filozofice element popular istoria poporului român sincretism exegeză filozofică locuţiuni zoosemiotică traco-geţi etapa narativă capacitate literatură română critică literară Costin, Miron onomastică românească comunicare lingvistică structuralism (filozofie) limbi africane atlas lingvistic esperanto simbol comunicare verbală (lb. franceză) învăţământ primar romanitate studii etnografice biblioteci filozofie lingvistică folosirea limbii corecte reguli de învăţare (lb. engleză) formarea poporului român vizualitate vorbire armonie traducere biografie Tiktin, Hariton lingvist tehnica scrisului medical structură (filozofie) istoria limbii funcţiile limbii critică literară rusă fenomenologie dicţionar pragmatică dialecte indo-europene joc de cuvinte ev mediu european biografie Croce, Benedetto semiologia puterii manual lingvistică structurală gramatica limbii române limbi (comparare) geografie estetica artei limbi dispărute tehnica traducerii eseuri dialecte Crişana lingvistică generală gen oratoric, Cicero limbi slave meridionale veda dicţionar nume proprii străine toponime Philippide, Alexandru I. originea limbii basmul popular morfologia limbii române toponimie Transilvania dialecte dicţionar morfologic al lb. române biografie Sala, Marius pozitivism (temă Eminescu) Liturghierul lui Coresi sisteme filozofice Wald, Henri eveniment literar filologie romanică lingvistică latină transculturalitate cultură enciclopedie limbi romanice pragmatică lingvistică Crişana învăţământ gimnazial şi liceal biografie Saussure, Ferdinand de geografia României bancuri (aspecte politice) sintagmă limba română literară dialogul în teatru şi film graiuri româneşti artă populară Oltenia Vrancea cultură Banat limbă şi stil Paul Zarifopol lexic magic românesc păcatul originar texte vechi (tehnica editării) structuri semiotice filologi români stiluri funcţionale analiză gramaticală limbă liturgică elemente paratextuale memorii Iordan, Iorgu poetică istoria slavisticii româneşti texte biblice grafie latină limbi europene romanizarea Daciei limba franceză (tehnica traducerii) frumos (estetică) ştiinţa textului dicţionar toponimic Sălaj conferinţe originea şi istoria limbilor lucrări ştiinţifice (tehnici de elaborare) înţelesul cuvintelor retorică şi poetică ştiinţa literaturii limbă dicţionar toponimic fonologie interferenţe latine catalog de bibliotecă tipărituri vechi româneşti terminologie creştină românească alegorie cuvinte nume proprii Bucovina limbi din Oceania gândire folclor lexic romanic antichitate
Vă rugăm să schimbaţi parola